Hållbarhetspolicy

Affärskompetens Sverige

Som företag har vi en nyckelroll i skapandet av ett hållbart samhälle. Vår hållbarhetspolicy är utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete. Policyn är ett dynamiskt dokument som uppdateras och förändras över tid.

I Sverige är 99 av 100 företag småföretag. Vi tror på kraften i Sveriges småföretagare! Om landets företagare mår bra och är trygga i att driva och utveckla sina verksamheter ger det win-win-win effekter för både individer, företag och samhälle. 

Vi brinner för att landets alla småföretagare ska få insikt, kunskap och verktyg för att skapa en ökad trygghet i att driva sitt företag. 

Vi vet att vi verkligen gör skillnad. Därför kallar vi vårt arbetssätt för företagsutveckling på riktigt utifrån företagens behov.  Vi ser hållbarhet som en självklar och nödvändig förutsättning för både vår egen och våra kunders verksamheter och hållbarhet är en integrerad del i hela vår verksamhet och i vår affärsmodell. 

FNs Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling har blivit definitionen av vad hållbarhet är. De globala målen balanserar tre dimensioner av hållbar utveckling – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga – som alla är väl sammankopplade.  

På Affärskompetens fokuserar vi på målen 4, 8 och 12 och utifrån dessa fyra delmål. Det är dessa mål där vi kan vara med och skapa störst skillnad för både oss, våra kunder och samhället i stort. 

Det vi gör ska vara såväl lönsamt som hållbart, både för våra kunder för oss och för samhället. 

Mål 4. God utbildning för alla 

4.4 Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet.

Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

Vår vision är att skapa en plattform där alla Sveriges småföretagare får insikt, kunskap och verktyg för att nå sin fulla potential. Vi möter dessa företagare där dem är och vill skapa en positiv förändring. Det som ofta saknas hos småföretagens företagsledare är förmågan att arbeta strategiskt och långsiktigt samt möjligheten eller insikten om värdet av att avsätta tid för detta. I stället är dessa hårt arbetande företagsledare fullt upptagna med det operativa arbetet och det avspeglar sig också i varför kompetensutvecklingsfrågor hamnar långt ner i prioriteringen.  

Vår erfarenhet är att ledarskapet på arbetsplatsen är avgörande för att de kompetenshöjande insatserna ska innebära bestående förändring och utveckling. Uppföljning och utvärdering av ny kompetens är viktig, inte enbart direkt efter avslutad kompetenshöjande aktivitet, utan även över tid.  

När företagsledare har landat i insikter och kunskaper om hur de kan utveckla sin verksamhet så blir den långsiktiga kompetensplaneringen en naturlig del i det löpande arbetet. 

Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till en hållbar värld.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål 8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt  

Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna. 

Genom att motivera till företagsutveckling bidrar vi till att skapa trygga företagare som arbetar strategiskt, effektivt och hållbart de i sin tur skapar en hållbar och mer långsiktig tillväxt. Våra kunder ska få ökad möjlighet till att både överleva på sikt och utvecklas. När våra småföretag mår bra mår även samhället bra.    

Delmål 8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet.  

Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster. 

Affärskompetens delar med sig av fakta, rapporter, undersökningar och statistik till nationella aktörer, regioner, kommuner, branschorganisationer och utbildningsleverantörer. Detta med en tydlig tanke av långsiktighet och för att underlätta för småföretagens ledare och anställda att få tillgång till livslång lärande. Ett generöst tänk är en förutsättning för att uppnå en samhällsförändring. 

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion 

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning. 

Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel 

Affärskompetens ska aktivt verka för att förbättra sin och sina kunders verksamhet ur hållbarhetsperspektiv. Störst påverkan har vi genom arbetet med att höja våra kunders kompetens kopplat till hållbarhet samt stärka våra kunder i deras långsiktiga hållbarhetsarbete. 

Hur vi arbetar mot målen 

På samhällsnivå 

Genom att motivera till företagsutveckling bidrar vi till att skapa trygga företagare som arbetar strategiskt, effektivt och hållbart de i sin tur skapar en hållbar och mer långsiktig tillväxt. Våra kunder ska få ökad möjlighet till att både överleva på sikt och utvecklas. När våra småföretag mår bra mår även samhället bra.    

 • Ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet gynnar hela samhället. 
 • Våra kunder får stärkt ställning på arbetsmarknaden.  
 • Våra kunder får kompetensutveckling som stärker positionen inom ramen för nuvarande anställning eller står bättre rustade för ny anställning hos annan arbetsgivare eller bransch. 
 • Affärskompetens delar med sig av fakta, rapporter, undersökningar och statistik till nationella aktörer, regioner, kommuner, bransch-organisationer och utbildningsleverantörer. Detta med en tydlig tanke av långsiktighet och för att underlätta för småföretagens ledare och anställda att få tillgång till livslång lärande. Ett generöst tänk är en förutsättning för att uppnå en samhällsförändring. 

För våra kunder

Vår vision är att skapa en plattform där alla Sveriges småföretagare får insikt, kunskap och verktyg för att nå sin fulla potential. Vi möter dessa företagare där dem är och vill skapa en positiv förändring. Här är det vi gör för att skapa hållbara affärer med våra kunder: 

 • Hos oss ska du känna dig trygg i att du gör ett hållbart val, hela vägen. Vi ställer höga krav på oss själva och då också på våra leverantörer. Vi upphandlar våra leverantörer och genom våra upphandlingar strävar vi att uppnå balans mellan de tre dimensionerna för hållbar utveckling. Våra upphandlingar ska bidra till långsiktiga och strukturella förändringar i ekonomisk, social och ekologisk hållbar riktning genom att arbeta för målen i agenda 2030. Vår ambition är att minimera skador på miljön. 
 • Digital lärmiljö så du som kund minskar kundens klimatpåverkan. 
 • Ständig fortbildning av personalen för att ge bästa möjliga service till våra kunder. 
 • Vi genomför löpande utvärdering av vårt arbete genom t ex dialog med kunder och intern kvalitetssäkring. 
 • Vi står på egna ben och har de resurser som behövs för den verksamhet vi bedriver. 

För våra medarbetare 

Våra medarbetare är vår allra viktigaste resurs. Det är tillsammans vi är Affärskompetens. Vi behöver engagerade och kompetenta medarbetare som brinner för vårt Varför. Att våra medarbetare mår bra och får de bästa förutsättningarna för att vara sitt bästa jag hos oss är av största värde. 

 • Vi har en organisation som utgår från ett demokratiskt och jämställt synsätt. 
 • Vi jobbar för att motverka stress hos våra medarbetare och minska sjukskrivningar, bland annat genom bra villkor för föräldraledighet och möjlighet att flexa. Vi har en företagshälsovård (Qurant) som stöd för såväl chefer som medarbetare. 
 • Vi följer en framtagen process inom kompetensbaserad rekrytering för att undvika diskriminering. 
 • Vi har en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera arbets- och privatliv för balans i livet. Vi tillämpar flextid och hybrida arbetsplatser, dvs att de själva väljer var de vill arbeta. 
 • Löpande kompetensutveckling och utbildning för våra medarbetare. 
 • Ett utvecklingssamtal, med en uppföljning, per år med närmsta chef. 
 • Kontinuerliga avstämningar med närmsta chef. 
 • Ett företag som är kunskapsintensivt med möjligheter till kompetensutveckling och en lärande miljö. Till exempel har du möjlighet att gå två kurser från vårt utbud per termin. 
 • Vi genomför och ska genomföra flertalet heldagar med temat arbetsmiljö, i syfta att fånga upp signaler kring stress, hållbart arbetsliv och en arbetsbelastning som är rimlig att mäkta med. 
 • Kollektivavtal där du som medarbetare har förmåner så som försäkringar, tjänstepension och bra villkor för föräldraledighet (med Fremia) 
 • Förmåner i form av friskvårdsbidrag och en träningstimme per vecka på arbetstid. 
 • En arbetsmiljöpolicy med årliga uppföljningar av arbetsmiljön. 

Affärskompetens arbetar med en systematik gällande arbetsmiljön i företaget. Det innefattar bland annat årlig genomgång av arbetsmiljö i ledningen, tillsammans med skyddsombud (ej tillsatt per dags dato), Teamleaders och representanter från medarbetare. Det utförs enligt metodiken Undersöka – Riskbedöma – Åtgärda – Kontrollera. Vidare genomförs årliga medarbetarundersökningar gällande arbetsmiljö som följs upp enligt ovan nämnda metodik. Att addera är årliga medarbetarsamtal med en uppföljning samt kontinuerliga medarbetarsamtal med närmaste chef i syfte att (bland annat) föra en dialog om din arbetsmiljö som medarbetare på Affärskompetens. 

Vår senaste arbetsmiljöenkät skickades ut oktober 2022 med 22 frågor som ställdes med positiva påståenden där snittresultatet på en skala 1–4 (1 = håller inte med alls och 4 = håller med helt och hållet) blev 3,42. Måltalet för 2023 är minst, eller hellre något bättre, än 3,42. 

För vårt klimat och vår miljö 

Affärskompetens ska aktivt verka för att förbättra sin och sina kunders verksamhet ur ekologisk synvinkel genom att prioritera miljöaspekter i arbetet. Som tjänsteföretag tillhör vi inte den typen av företag som gör störst miljöavtryck men allt räknas och därför ser vi det som en viktig uppgift att göra vad vi kan – här och nu. Vi följer självklart relevant miljölagstiftning men störst påverkan har vi genom arbetet med att stärka våra kunder i deras långsiktiga hållbarhetsarbete. Här är en del av det vi gör för att minimera vår negativa miljöpåverkan:

 • Våra tjänster levereras digitalt, dvs de genererar inga fysiska leveranser. Även kundavtal och andra avtal hanteras digitalt. Det digitala arbetssättet är miljövänligt och innebär ett minimum av papperskonsumtion och ett avsevärt minskat resande vid t ex kunders utbildningstillfällen.
 • I vårt erbjudande höjer vi våra kunders medvetenhet kring hur de kan stärka sitt företag genom att arbeta mer hållbart
 • Kundfakturor skickas som e-fakturor eller som mejlade PDF-fakturor. Leverantörsfakturor tas emot som e-fakturor eller mejlade PDF-fakturor och nya leverantörer kontaktas för att ändra rutin från pappersfakturor till digitala fakturor.
 • Våra medarbetare utbildar sig främst genom distanskurser och webbkurser, vilka innebär att de kan minimera resandet i samband med sin fortbildning.
 • Våra tjänsteresor sker när det är möjligt till absolut största del med tåg i stället för bil/flyg.
 • Vi källsorterar och återvinner allt som är möjligt.
 • I våra inköp prioriterar vi miljövänliga och rättvisemärkta produkter.
 • Vårt hybridarbete innebär ett minskat resande till och från vårt kontor.