GDPR

Affärskompetens Sverige Ideell förening

Styrelsen för Affärskompetens Sverige, organisationsnummer 802525-0856, med registrerad postadress på c/o DOSPACE, Drottninggatan 18, 803 20 Gävle (’Ideella föreningen’ eller ”Affärskompetens”) är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter när du besöker Ideella föreningens hemsida eller använder Ideella föreningens verktyg samt andra tjänster som hanteras av Ideella föreningen. Du samtycker härmed till Ideella föreningens behandling av dina personuppgifter på de villkor som anges enligt nedan. Villkoren föreskriver vilka av dina personuppgifter som behandlas, hur åtkomst till dessa ges, hur de behandlas och till vilket syfte, samt grunderna för hur detta lagenligt sker. För mer information om dina rättigheter såsom registrerad, se ”Kontaktuppgifter nedan”.

Den här integritetsskyddspolicyn gäller för denna webbplats och andra interaktioner (t.ex. när du skapar ett konto på webbplatsen, köper eller registrerar dig för vår produkt eller tjänst, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar dig för uppdateringar, deltar vid våra öppna Webinars, när du kontaktar oss via e-post eller telefon eller kontaktar oss via sociala medier) som du kan ha med oss.

1. Kontaktuppgifter

1.1 Dataskyddsombud
Vi har utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer regler, riktlinjer och rutiner. Dataskyddsombudet är verksamhetsansvarig Sara Hellberg.

Om du har några frågor eller klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet:
Sara Hellberg
sara.hellberg@affarskompetens.se
Tel: 073-386 56 21

Ideella föreningens postadress är:
Affärskompetens Sverige c/o DOSPACE, Drottninggatan 18, 803 20 Gävle

1.2 Beträffande klagomål kan du också kontakta tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling: Integritetsskyddsmyndigheten, org.nr. 202100–0050, med adress Box 8114, 104 20 Stockholm, med telefon 08-657 61 00, samt med e-post imy@imy.se.

2. Personuppgiftsansvaret samt delning

2.1 Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, eller IP-adress. Vi kan samla in och behandla dina personuppgifter på olika sätt. När Ideella föreningen behandlar dina personuppgifter är styrelsen för Ideella föreningen personuppgiftsansvarig. Fortsättningsvis hänvisas till Ideella föreningen som personuppgiftsansvarig men med det menas att styrelsen är personuppgiftsansvarig. Med ’personuppgifter’ menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Att Ideella föreningen är personuppgiftsansvarig innebär att Ideella föreningen ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Med behandling av personuppgifter menas varje process som innehåller personuppgifter. Behandling som kan betraktas som hantering av personuppgifter kan exempelvis vara insamling och sortering av personuppgifter med avsikt att läsa, använda, justera och / eller radera information.

2.2 Ideella föreningen äger alltid rätt att behandla personuppgifter genom att dela dem med bolaget affärskompetens sverige ab organisationsnummer 559401-6437 ”bolaget”. Ideella föreningen behandlar även personuppgifter som överförs från bolaget till ideella föreningen. Syftet för denna behandling är för att ideella föreningen och bolaget samarbetar för att kunna erbjuda så bra tjänster som möjligt till sina medlemmar och kunder samt att nödvändig avrapportering till myndigheter och organisationer kan utföras. Ideella föreningen och bolaget behandlar även personupgifter gemensamt i syfte att kommunicera och samarbeta internt mellan ideella föreningen och bolaget. Bolaget och den ideella föreningen är gemensamt personuppgiftsansvariga för ded behandlingar man gemensamt bestämmer ändamål och medel för.

2.3 Om en underleverantör anlitas av Ideella föreningen, ska Ideella föreningen säkerställa att dina personuppgifter ges ett likvärdigt skydd som anges i dessa villkor. Ideella föreningen kan även komma att ge tredje parter tillgång till dina personuppgifter, såsom men ej begränsat till leverantörer, bank, och redovisningssystem, molntjänstleverantörer, konsulter, eller myndigheter. Även andra parter kan ges tillgång till dina personuppgifter enligt lag. Ideella föreningen ska däremot fortsatt vara personuppgiftsansvarig. Personuppgifter kommer att lagras i en databas för de syften som beskrivits ovan.

2.4 Affärskompetens säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
(a) Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar medlemsärenden och marknadsför för Affärskompetens räkning.
(b) Samarbetspartners som tillhandahåller medlemsförmåner.
(c) Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.
(d) Sociala medie-aktörer, såsom t.ex. Facebook och LinkedIn.

2.5 Mottagare som hanterar personuppgifter för Affärskompetens räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

2.6 Om Ideella föreningen överför dina personuppgifter till ett tredjeland, dvs. ett land utanför EU/EES, eller till internationella organisationer ska Ideella föreningen då säkerställa att det landet upprätthåller samma adekvata skyddsnivå som om behandlingen hade skett inom EU/EES. Du hittar mer information om vilka länder som anses ha en “adekvat skyddsnivå” på EU Kommissionens hemsida, och du kan läsa mer om standardklausuler på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

3.1 Som anställd hos Ideella föreningen: vid jobbansökan eller anställningen (inkl. för tidigare anställda) hanteras personuppgifter i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, tillgänglighet, anteckningar och summering av intervjuer och inskickat material vilket omfattar personligt brev, CV, övriga meriter, samt utbildningsintyg. Personuppgifterna hanteras för att kunna etablera och upprätthålla en kommunikation med den jobbansökande gällande den tjänst som är aktuell. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose Ideella föreningens och ditt intresse att hantera jobbansökningen. Bedömningen att hantering av jobbansökan är av berättigat intresse vilket vi bedömer väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Berättigat intresse utgör en rättslig grund för Ideella föreningen att spara dina personuppgifter. Lagring av personuppgifter sker så länge det är nödvändigt efter senaste kontakten eller till dess den aktuella tjänsten har tillsatts. Lagringen av personuppgifterna sker sedan vidare så länge du är anställd och därefter endast så länge det är nödvändigt efter avslutad tjänst eller tills rättslig skyldighet att behålla uppgifterna inte längre är gällande. I det fall vi önskar spara personuppgifter för kommande aktuella tjänster så kommer vi att först begära ditt samtycke till det. Oavsett vad som stadgas i denna integritetsskyddspolicy så lagras personuppgifter i enlighet med var tid gällande lagar och förordningar.

3.2 Som projektdeltagare och/eller kund till Ideella föreningen: Användning av begreppet ”kund” ska förstås som projektdeltagare och/eller kunder. Som befintlig eller tidigare kund hanteras personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, betalningsinformation, behov av tjänst, relevant kontakthistorik. Personuppgifterna behandlas för att kunna administrera och hantera avtal som slutits, och tillhandahålla köpta tjänster. Vidare behandlas personuppgifterna för att upprätthålla en kommunikation med kund gällande relevanta erbjudanden av tjänst. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose Ideella föreningens och ditt intresse att hantera samt fullgöra din befintliga tjänst. Berättigat intresse utgör en rättslig grund för Ideella föreningen att spara dina personuppgifter. Lagring av personuppgifter sker så länge det är nödvändigt eller så länge det finns en rättslig skyldighet (laglig grund rättslig förpliktelse) att spara informationen. Till exempel finns skyldighet att spara all information som används i bokförings- och revisions syfte i minst sju (7) år enligt bokföringslagen. Vidare, i ESF-projekt sparas uppgifter i tio (10) år. Ideella föreningen äger också rätt att dela dina personuppgifter där det finns en rapporteringsskyldighet gentemot en uppdragsgivare eller annan organisation som kräver det för nödvändig rapportering av finansiella medel exempelvis.

3.3 Ideella föreningen kan komma att be dig att fylla i formulär som inkluderar dina personuppgifter. Ideella föreningen samlar in och behandlar personuppgifter som tillhandahålls i samband med ditt besök eller registrering på Ideella föreningens hemsida, genom kontakt via telefon, e-post och brev, då du registrerar dig för Ideella föreningens nyhetsbrev, när du lämnar en recension av Ideella föreningen eller dennes produkter, samt då tredje part tillhandahåller dina personuppgifter. Det åligger Ideella föreningen att ansvara för att personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig svensk lag och EU-rätt.

3.4 Ideella föreningens behandling av dina personuppgifter innebär lagring, bearbetning eller ändring, insamling, registrering, organisering, strukturering, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. Ideella föreningen behandlar dina personuppgifter i olika syften, exempelvis genom att fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller avtal, säkerställa dina rättigheter, administrera och hantera ditt köp och betalning, kontakta dig för att informera om erbjudanden, produkter m.m.

3.5 Vi kan använda kunddata, användardata, tekniska data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den reklam vi visar dig. Ideella föreningen behandlar följande olika typer av personuppgifter från dig:

(a) Kommunikationsdata som inkluderar all kommunikation som du skickar till oss, oavsett om det är via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, text, meddelanden på sociala medier, inlägg på sociala medier eller annan kommunikation som du skickar till oss.

(b) Kunddata som innehåller medlemsuppgifter om projektdeltagande och köp av varor och/eller tjänster såsom namn, titel, faktureringsadress, leveransadress e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter, köpuppgifter och dina kortuppgifter.

(c) Användardata som innehåller data om hur du använder vår webbplats och eventuella onlinetjänster tillsammans med all data som du publicerar för publicering på vår webbplats eller via andra onlinetjänster. Detta kan inkludera produkt, innehåll, filer, kurser, frågesporter, undersökningar eller annat innehåll som du laddar upp till eller skapar på webbplatsen.

(d) Teknisk data som inkluderar data om din användning av vår webbplats och onlinetjänster som din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, detaljer om din webbläsare, längden på besöket på sidor på vår webbplats, sidvisningar och navigeringsvägar, detaljer om antalet gånger du använder vår webbplats, tidszonsinställningar och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Källan till dessa data kommer från vårt analysspårningssystem.

(e) Marknadsföringsdata som innehåller data om dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

(f) Data från tredjeparter och/eller offentliga källor som kommer från tredje part utanför EU så som tex. analysleverantörer som tex Google, annonsnätverk som Facebook, såsom sökinformationsleverantörer som Google, leverantörer av tekniska betalningar, som Kwikk, Stripe och PayPal och leveranstjänster, såsom datamäklare eller aggregatorer. När en tredjepartstjänst är aktiverad har vi behörighet att ansluta och komma åt annan information som görs tillgänglig för oss i enlighet med vårt avtal med tredjepartsleverantören. Vi tar dock inte emot eller lagrar lösenord för någon av dessa tredjepartstjänster när vi ansluter dem till tjänsterna. Tredjepartsintegrationer kan bland annat inkludera:

 • Zapier.com
  • MailChimp.com
  • Google.com
  • Facebook.com
  • Segment.io

3.6 I de fall där vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i projektdeltagaravtalet mellan oss och du inte förser oss med dessa uppgifter vid begäran, kanske vi inte kan utföra avtalet (till exempel för att leverera varor eller tjänster till dig). Om du inte förser oss med de begärda uppgifterna kan vi tex behöva avbryta ditt deltagande av våra tjänster. Om vi gör det kommer vi att meddela dig.

3.7 Ideella föreningen förbehåller sig rätten att samla in personuppgifter genom användning av cookie-filer som sparas på din dator eller telefon och som används i syfte att identifiera din webbläsare för att känna igen dina inställningar och preferenser. Du har rätt att neka användningen av cookie-filer. Notera även att de personuppgifter som tillhandahålls av dig kommer att samlas in och lagras av Ideella föreningen. Läs längre ned på sidan om hur vi behandlar cookies.

4. Känsliga personuppgifter

4.1 Vi skyddar dina känsliga personuppgifter med särskilt skyddade tekniska åtgärder samt inhämtar alltid samtycke från dig innan vi får lagra dessa känsliga personuppgifter. Ideella föreningen kommer inte som huvudregel att samla in känsliga personuppgifter om dig. Om tjänsten behandlar uppgifter som utgör känsliga personuppgifter (exempelvis om mat allergier, behov av hjälpmedel) sker Ideella föreningens behandling baserat på ditt uttryckliga samtycke (Artikel 9(2)(a) GDPR). Vidare kommer Ideella föreningen endast behandla de personuppgifter som är nödvändiga mot bakgrund av syftet med behandlingen.

5. Ideella föreningens lagliga grund för behandlingen

5.1 För det fall Ideella föreningen inte tillhandahålls erforderliga personuppgifter, ges Ideella föreningen inte möjlighet att uppfylla sina skyldigheter under avtalet med dig och andra parter. Ideella föreningen lyder under Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning / GDPR). Ideella föreningen lyder även under nationell dataskyddslagstiftning, förutsatt att den är tillämplig, likväl som tillsynsmyndighets beslut.

5.2 Då du samtycker till att Ideella föreningen behandlar dina personuppgifter, utgör det en laglig grund för behandlingen. Den lagliga grunden för Ideella föreningen är dessutom att fullgöra sina förpliktelser under avtal, samt Ideella föreningens berättigade intresse att behandla personuppgifter för exempelvis direktmarknadsföring. Ideella föreningen kan ha en skyldighet enligt lag att behandla dina personuppgifter, exempelvis för att följa tillsynsmyndighets beslut, betala skatter och avgifter, eller i bokföringssyfte. Du kan läsa mer om vårt syfte med personuppgiftshanteringen samt den specifika lagliga grunden i bilaga 1.

6. Personuppgiftsincidenter

6.1 Med ’personuppgiftsincident’ menas en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. När du själv överför personuppgifter via internet är du ansvarig för de personuppgiftsincidenter som kan komma att uppstå och du är härmed uppmärksammad om det faktum att det är förenat med risker att överföra personuppgifter över internet.

6.2 Lagringen av dina personuppgifter kommer att ske under den tid som är nödvändig för att Ideella föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser, samt för de övriga syften som angetts ovan. Ideella föreningen kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att ge dina personuppgifter skydd mot obehörig tillgång och förlust dessa. Personuppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga.

6.3 När du själv behandlar dina egna personuppgifter är du själv personuppgiftsansvarig. Det är därför av vikt att du skyddar och uppdaterar dina inloggningsuppgifter, skyddar din mobiltelefon och dator mot virus m.m., samt följer tillämplig lag och dataskyddslagstiftning. När du skriver in fritextsvar är det viktigt att du undviker att ange personuppgifter som kan vara integritetskränkande eller känsliga.

6.4 Ideella föreningen ansvarar inte för skador som uppstår med anledning av personuppgiftsbehandling, om inte annat följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. Ideella föreningen ansvarar i alla händelser inte för indirekta skador.

7. Dina rättigheter

7.1 Du har rättigheter gällande Ideella föreningens behandling av dina personuppgifter och du kan påverka din information och hur den lagras.

7.2 Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter, såsom exempelvis när Ideella föreningen riktar direktmarknadsföring till dig. Om du återkallar ditt samtycke till behandlingen, eller om de lagrade personuppgifterna är inkorrekta eller irrelevanta, kan Ideella föreningen behöva radera, begränsa eller rätta dina personuppgifter. Du har rätt att efterfråga radering, begränsning och rättelse av dina personuppgifter.

7.3 Du äger rätt att efterfråga information om Ideella föreningens behandling av dina personuppgifter. Om du efterfrågar information, exempelvis vilka personuppgifter som är sparade eller behandlade, ska Ideella föreningen kontaktas. Det gör du enklast genom att skicka ett mejl till info@affarskompetens.se. Om förfrågan sker elektronisk ska Ideella föreningen tillhandahålla informationen i en strukturerad och vanligt använd elektroniskt läsbar form. En förfrågan från dig ska besvaras inom skälig tid av Ideella föreningen.

7.4 I fall där Ideella föreningen behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller uttryckliga samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Det gör du genom att skicka ett mejl till medlem@affarskompetens.se. När du återkallar ditt samtycke kommer Ideella föreningen att upphöra med personuppgiftsbehandlingen. Om du återkallar ditt samtycke eller tar bort den uppladdade informationen kan det innebära att tjänsten inte kan fortsätta användas i de fall Ideella föreningens behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke.

7.5 Du har rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet), likväl som att inge klagomål med anledning av Ideella föreningens personuppgiftsbehandling.

Denna integritetsskyddspolicy uppdaterades senast den 28 februari 2023 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår webbplats och i projektportalen. Den Ideella föreningen reserverar rätten att göra ensidiga ändringar vid behov.

Cookiepolicy

På den här webbplatsen tror vi på att vara transparenta med hur vi samlar in och använder data. I den här policyn får du information om hur och när vi använder cookies för dessa ändamål. Du kan läsa mer om termer som används i denna policy utan definition och få definitionen i vår Integritetspolicy (se längre upp på sidan), som också innehåller ytterligare information om insamling och användning av information på denna webbplats. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska alla besökare av en webbplats med cookies få information om: 

 • Att webbplatsen innehåller cookies.
 • Vad cookies på webbplatsen används till.
 • Hur en besökare kan undvika cookies.

Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Vad är en Cookie?

Cookies är små textfiler som skickas av oss till din dator eller mobila enhet. De är unika för ditt konto eller din webbläsare. De registrerar hur du rör dig på en webbplats så att den, när du besöker den webbplatsen igen, kan presentera skräddarsydda alternativ baserat på den information som lagrats om ditt senaste besök. Cookies kan också användas för att analysera trafik och för reklam- och marknadsföringsändamål. Sessionsbaserade cookies varar bara medan din webbläsare är öppen och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Beständiga cookies varar tills du eller din webbläsare tar bort dem eller tills de löper ut. Cookies används av nästan alla webbplatser och skadar inte ditt system. För att ta reda på mer om cookies, besök den här webbplatsen.

Använder den här webbsidan Cookies?

Ja. Den här webbplatsen använder cookies och liknande tekniker som gifs med en pixel och webbfyrar. Vi använder både sessionsbaserade och beständiga cookies. Denna webbplats ställer in och får tillgång till våra egna cookies på de domäner som drivs av denna webbplats och dess dotterbolag (tillsammans ”webbplatserna”). Dessutom använder vi cookies från tredje part, som Google Analytics. När du godkänner vår användning av dessa cookies innebär det att behandling av din IP-adress sker. En IP-adress är en personuppgift enligt GDPR. Google är baserad i USA och därmed sker en överföring av personuppgifter till USA,  dvs. ett tredje land utanför EES. Detta innebär en större risk för dig som registrerad eftersom lagar och regler i USA inte ger ett lika gott skydd för dina personuppgifter som inom EES. Läs mer om hur Google hanterar cookies i Googles integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig är: Styrelsen för Affärskompetens Sverige, organisationsnummer 802525-0856, med registrerad utdelningsadress på c/o DOSPACE, Drottninggatan 18, 803 20 Gävle.

Hur använder den här webbsidan Cookies?

Vi använder cookies för att spåra din användning av vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att förstå hur du använder webbplatsen och spåra eventuella mönster när det gäller hur du använder vår webbplats. Vissa cookies är kopplade till ditt konto och din personliga information för att komma ihåg att du är inloggad och vilka arbetsytor du är inloggad på. Andra cookies är inte knutna till ditt konto men är unika och tillåter oss att bland annat utföra analyser och anpassningar. Cookies kan användas för att känna igen dig när du besöker en webbplats eller använder våra tjänster, komma ihåg dina preferenser och ge dig en personlig upplevelse som överensstämmer med dina inställningar. Detta hjälper oss att utveckla och förbättra vår webbplats samt våra tjänster. Cookies gör också dina interaktioner snabbare och säkrare.

Kategorier av användning:

 • Sessionscookies: dessa lagras endast på din dator under din webbsession och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare – de lagrar vanligtvis ett anonymt sessions-ID så att du kan surfa på en webbplats utan att behöva logga in på varje sida men de samlar inte in några personuppgifter från din dator; eller;
 • Bestående cookies: en bestående cookie lagras som en fil på din enhet såsom dator och den finns kvar när du stänger din webbläsare och startar den igen. Cookien kan läsas av webbplatsen som skapade den när du besöker den webbplatsen igen. Bestående cookies lagras i syfte att komma ihåg preferenser, inställningar och information om en användare. Dessa kakor har ett utgångsdatum som utfärdas av webbservern. När utgångsdatumet har uppnåtts förstörs cookien av ägaren. Vi använder följande bestående cookies på vår webbplats:

_gi

Den här kakan är en bestående Google Analytics-cookie och används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats

_ga

Denna cookie är en bestående Google Analytics-cookie och används för att samla in information om besökshistorik.

Vi kan sammanfattningsvis använda bestående cookies för denna webbplats Analytics, Google Analytics, Mixpanel Analytics eller Segment.io Analytics.

Cookies kan också kategoriseras enligt följande:

 • Strikt nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsen effektivt, till exempel när du köper en produkt och / eller tjänst, och kan därför inte stängas av. Utan dessa cookies kan de tjänster som är tillgängliga för dig på vår webbplats inte tillhandahållas. Dessa cookies samlar inte in information om dig som kan användas för marknadsföring eller för att komma ihåg var du har varit på internet.
 • Prestanda- och analytiska cookies: Dessa cookies gör det möjligt för oss att övervaka och förbättra prestandan på vår webbplats. Till exempel tillåter de oss att räkna besök, identifiera trafikkällor och se vilka delar av webbplatsen som är mest populära.
 • Funktionscookies: Dessa cookies gör det möjligt för vår webbplats att komma ihåg val du gör och tillhandahålla förbättrade funktioner. Vi kan till exempel förse dig med nyheter eller uppdateringar som är relevanta för de tjänster du använder. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster du har begärt, till exempel att titta på en video eller kommentera en blogg. Informationen som dessa cookies samlar in är vanligtvis anonymiserad.

Vad kan du göra om du inte vill att cookies ska ställas in eller om du vill att de ska tas bort?

Vissa människor föredrar att inte tillåta cookies och de flesta webbläsare ger dig möjlighet att hantera cookies så att de passar dig. I vissa webbläsare kan du ställa in regler för att hantera cookies på webbplats-för-plats-basis, vilket ger dig mer detaljerad kontroll över din integritet. Vad detta betyder är att du kan förbjuda cookies från alla webbplatser utom de som du litar på. Om du önskar förhindra att cookies sparas på din dator när webbläsaren är stängd, så kan du besöka sidan i privat läge, även ibland benämnt “Inkognitofönster” (Chrome), “Privat fönster” (Firefox) eller “InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Det innebär att alla cookies i dessa inställningar av privat läge raderas från din dator så fort du stänger din webbläsare.

Webbläsartillverkare tillhandahåller hjälpsidor som rör cookiehantering i sina produkter. Se nedan för mer information.

Om du begränsar möjligheten för webbplatser och applikationer att ställa in cookies kan du försämra din totala användarupplevelse och/eller förlora möjligheten att komma åt tjänsterna, eftersom den inte längre kommer att anpassas till dig. Det kan också hindra dig från att spara anpassade inställningar, som inloggningsinformation.

I det fall du önskar mer information om cookies kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats: https://pts.se/